Kontroll av felkopplingar i korta drag

Med röktest lokaliserar vi effektivt felkopplingar på spill- och dagvattenledningar.

Vi har tagit fram en redovisningsmodell som är både detaljerad och lättöverskådlig.

Metoden är snabb och kostnadseffektiv - betydligt billigare än andra metoder.

Kontrollen avslöjar direkt var i systemet felen finns.

Kontroll av felkopplingar

Har ni problem med ovidkommande vatten i spillvattennätet? Förutom risk för översvämningar kan det bli stora utgifter när ”rent” vatten i onödan renas på reningsverket. De vanligaste orsakerna till ovidkommande vatten är inläckage, överläckage och felkopplade rör, t.ex. att stuprör och dagvattenbrunnar är kopplade till spillvattenledningen istället för dagvattenledningen. Stora mängder ovidkommande vatten kan vara svåra att hantera. Att finna orsakerna, och därmed en lösning på problemen, är däremot enkelt – med Pollex Röktest.

Vår röktestmetod är genialt enkel och mycket effektiv. Vi pressar in rök i både dag- och spillvattennätet och bevakar sedan på vilka platser röken tränger upp. På så vis avslöjar vi alla läckage och upptäcker var felkopplingar och otäta rör finns. Den rök vi använder är naturligtvis helt ofarlig. Dessutom är detta en snabb metod – betydligt snabbare än andra metoder. Det innebär att vi kan undersöka mellan 15 till 30 fastigheter per dag. Ofta upptäcker vi överläckage mellan dag- och spillvattennät både på serviser och huvudledningar. För att gå till botten med dessa krävs vidare undersökningar som vi planerar tillsammans med uppdragsgivaren.

Så här går det till

Tillsammans med vår uppdragsgivare planerar vi vad som behöver göras och tar fram digitala ritningar över det aktuella området. Efter att ha sektionerat insatserna, informerar vi abonnenter och myndigheter om de planerade åtgärderna. Innan röktestet påbörjas suger vi alla uppsamlings- och rännstensbrunnar rena från slam och vatten. Rökmaskinen trycker in rök i dag- och spillvattenledningarna, en sektion i taget. Därefter avsynar vi området. När samtliga stuprör på fastigheterna kollas, upptäcker vi alla eventuella felkopplingar. För att vidare lokalisera överläckage och andra felkällor som uppdagats vid röktestet använder vi oss av färgat vatten, dämning och filmning.

ovidkommande vatten

Med hjälp av rök och färgat vatten lokaliserar vi på ett säkert sätt felkopplingar och överläckage. Både dag- och spillvatten röktestas.

Med hjälp av rök och färgat vatten lokaliserar vi på ett säkert sätt felkopplingar och överläckage. Både dag- och spillvatten röktestas.

Vi upprättar ett detaljerat protokoll för varje fastighet och en ritning över området där vi noterat alla upptäckta fel. Som beställare får du alltid en dokumentation över vad som gjorts och vilka resultat röktestet visat. Vi vet att denna dokumentation är otroligt viktig för ledningsägaren. Därför har vi tagit fram en redovisningsmodell som är både detaljerad och lättöverskådlig.

Pollex garanterar

  • Metoden är trygg – du har alltid kontakt med samma projektledare under hela processen.
  • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
  • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.