Schaktfri ledningsförnyelse

Allt fler kommuner och industrier väljer att renovera ledningsnät med schaktfria metoder. Fördelarna jämfört med att gräva och byta ut äldre eller dåliga ledningar är många. Det går snabbare, är bra för ekonomin, störningarna för invånare och näringsliv blir mindre och miljövinsterna är betydande. Vi erbjuder fyra olika schaktfria förnyelsemetoder – formpassade rör, sliplining, tryckslang samt PPR Liner för fjärrvärme och industri.

Läs om våra schaktfria metoder

Läs mer

Underhållsmetoder

I över 30 år har vi jobbat med rengöring, utredning och provning av ledningsnät för kommuner, industrier och energibolag. Under dessa år har vi både utvecklat och utökat våra metoder och tjänster för att kunna erbjuda det bästa alternativet för varje tillfälle. Idag erbjuder vi Polly-Pig-rensning, Luft- och vattenspolning, Ispiggning, Provtryckning samt Utredning av felkopplingar på dag- och spillvatten.

Läs om våra underhållsmetoder

Läs mer

Schaktfri ledningsförnyelse

Allt fler kommuner och industrier väljer att renovera ledningsnät med schaktfria metoder. Fördelarna jämfört med att gräva och byta ut äldre eller dåliga ledningar är många. Det går snabbare, är bra för ekonomin, störningarna för invånare och näringsliv blir mindre och miljövinsterna är betydande. Vi erbjuder fyra olika schaktfria förnyelsemetoder – formpassade rör, sliplining, tryckslang samt PPR Liner för fjärrvärme och industri.

Underhållsmetoder

I över 30 år har vi jobbat med rengöring, utredning och provning av ledningsnät för kommuner, industrier och energibolag. Under dessa år har vi både utvecklat och utökat våra metoder och tjänster för att kunna erbjuda det bästa alternativet för varje tillfälle. Idag erbjuder vi Polly-Pig-rensning, Luft- och vattenspolning, Ispiggning, Provtryckning samt Utredning av felkopplingar på dag- och spillvatten.

Ventilation - Rivningsfri kanaltätning i korta drag

Uppfyller högsta täthetsklass och brandklass B.

Sänkt energikostnad vid uppvärmning.

Minskad spridning av odörer.

Slipper kostsam sanering av asbest vid insatser i eternitkanaler.

Fungerar genom multipla böjar, dimensionsförändringar upp till 50% och övergångar mellan fyrkantig till rund och alla typer av material.

Installationen genomförs på ett par timmar med minimala störningar för de som brukar fastigheten.

Ventilation - Rivningsfri kanaltätning

Med den helt nya produkten ”Linervent” inleder Pollex AB det digra arbetet att rivningsfritt förnya några av de många läckande ventilationskanaler som finns runtom i Sveriges fastigheter. Bättre luft för de boende, lägre energikostnader för fastighetsägare och mindre belastning för miljön är några av vinsterna med kanaltätning.

Linerventmetoden – Ett smart sätt att renovera ditt ventilationssystem

Läckande ventilation kan skapa problem för både fastighetsägare och boende. Problemen kan vara i form av både energiförluster och i försämrad innemiljö. Om ventilationskanalerna läcker försvåras och försämras även insatser för energiåtervinning. För att på ett enkelt sätt täta ventilationen har Linervent tagit fram en helt flexibel liner som kan täta luftkanaler i alla format. Det möjliggör renovering av ventilationssystem med minimal påverkan. Genom att man inte längre släpper ut lika mycket uppvärmd luft ur huset betalar Linerventmetoden sig själv genom energibesparing.

Problem en kanaltätning kan lösa

 • Ej uppfylld obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • Höga uppvärmningskostnader
 • Dåligt fungerande värmeåtervinning
 • Spridning av otrevlig odör (cigarettrök, matos, sopor, etc)
 • Kostsam sanering av asbest vid insatser i eternitkanaler
 • Rivning av kanaler som ofta är del av bärande konstruktion

Kanaltyper

Produkten är flexibel och klarar både fyrkantiga och runda rör samt direkta övergångar mellan dessa. Den klarar flera 90-graders böjar och S-kurvor på samma kanal i en fastighet. Även T-kors kan hanteras. Produkten kan installeras i tegel, eternit (asbest), plåt och betongkanaler.
Kanalen blir tät och tar bort tidigare läckageproblem (man uppnår täthetsklass D). Kanalen är brandsäker och uppfyller brandklass B.

Referenser

Brf Harald Stake, Mölndal, Flerbostadshus med eternitkanaler

Föreningen hade stora problem med eternitrör som spruckit efter att huset satt sig. Det medförde stora problem med bland annat matos som spreds mellan lägenheterna. Genom att använda Linerventmetoden har föreningen nu fullgott drag i sina ventilationsrör och matoset är helt borta.

EHB Enköping Hyresbostäder, Kommunalt flerbostadshus med tegelkanaler

I bostadshuset på Vårfrugatan hade tre tidigare försök att täta byggnadens kanaler misslyckats. Med Linervents material på plats fungerar ventilationen nu som den ska, och till och med tvättstugan i källaren har fullgott frånluftsflöde.

Intresserad eller har frågor? Kontakta oss!

Läs mer...

Luft- och vattenspolning i korta drag

En effektiv metod som spolar ut allt - används med fördel vid missfärgning som gett dålig dricksvattenkvalitet.

Effektiv vid förekomst av bakterier, cryptosporidium och andra parasiter. Klor kan tillsättas i spolvattnet om nödvändigt.

Vi rekommenderar spolning vart femte till tionde år, beroende på kvaliteten på VA-nät och vattnet.

Avsevärt mindre vattenåtgång jämfört med vanlig spolning.

Luft- och vattenspolning

Att på ett enkelt och effektivt sätt rensa dricksvattenledningar kräver rätt utrustning, men framför allt kompetens och erfarenhet. Pollex metod för att ta bort bakterier, slam och beläggningar från vattenledningar och snabbt få fram rent och friskt vatten till abonnenterna är inte bara väl beprövad, utan också snabb och verkningsfull.
Lösningen heter luft- och vattenspolning – med denna kan vattenledningarna i ett helt samhälle spolas till en rimlig kostnad och dessutom helt schaktfritt.

Läs mer...

 Så här går det till

Vi börjar med att projektera uppdraget noggrant och upprättar spolplaner. Detta gör att vi minimerar eventuella störningar i ledningsnätet och får en effektiv spolning med varaktigt resultat. Den aktuella ledningssträckan stängs av från det omgivande nätet. Vi leder sedan via en brandpost in tryckluft som blandas med vattnet i rören. Detta skapar en kraftig turbulens genom ökad hastighet.

luft- och vattenspolning

En blandning av luft och vatten trycks mellan två brandposter – med hög hastighet och lågt tryck.

Tack vare spolningen lossnar de lösa beläggningarna i rören och spolas tillsammans med slam och bakterier ut vid avtappningsstället, vanligtvis en annan brandpost. Vi fortsätter spolningen tills dess vi ser att ledningen är ren från partiklar. Naturligtvis kontrollerar vi genom mätning. En avgörande faktor för ett bra resultat är att vi kan anpassa delsträckans längd efter ledningsdimensionen och därför använda rätt proportioner av luft och vatten.

Här kan du läsa mer om Luft- och vattenspolning.

Här kan du ladda ner vårt produktblad om luft- och vattenspolning.

Pollex garanterar

 • Metoden är trygg – du har alltid kontakt med samma projektledare under hela processen.
 • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
 • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.

Formpassade rör i korta drag

Förnyelse är ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med byte av ledningar.

Miljön skonas vid schaktfri förnyelse – minskat utsläpp av CO₂ och minimalt grävarbete.

Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag.

Vi har använt metoderna i många år och har mycket goda erfarenheter av livslängd, kapacitet och vattenkvalitet.

Formpassade rör

Compact Pipe är ett formpassat rör i polyeten (PE100/PE100 RC) som dras in i det gamla röret. Metoden används för renovering av alla typer av ledningar, både tryck- och självfallsledningar. Med formpassade rör får du ett helt nytt och fullt strukturellt rör i det gamla, med minimal eller ingen flödespåverkan. Compact Pipe tillverkas av det tyska företaget Wavin och är certifierat enligt de högt ställda kraven INSTA-CERT Nordic Polymark.

Läs mer...

 Vi kan även erbjuda Compact Pipe i PE100 RC-material. RC (resistance to crack) innebär att PE-materialet har en mycket högre tålighet mot repor och punktbelastningar, vilket betyder en ännu tryggare slutprodukt för dig som ledningsägare.
För ledningsdimensioner 100-500 mm.

Indragning av formpassat rör i en gammal ledning. Den nya PE100-ledningen sluter helt tätt mot det gamla rörets insida.

Indragning av formpassat rör i en gammal ledning. Den nya PE100-ledningen sluter helt tätt mot det gamla rörets insida.

 • Film från Wavin som visar installation med formpassat rör i Hong Kong.
 • Här kan du läsa en mer tekniskt ingående beskrivning av formpassade rör.

Pollex garanterar

 • Metoderna är trygga – du har alltid kontakt med kompetenta specialister under hela processen.
 • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
 • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.

Kontroll av felkopplingar i korta drag

Med röktest lokaliserar vi effektivt felkopplingar på spill- och dagvattenledningar.

Vi har tagit fram en redovisningsmodell som är både detaljerad och lättöverskådlig.

Metoden är snabb och kostnadseffektiv - betydligt billigare än andra metoder.

Kontrollen avslöjar direkt var i systemet felen finns.

Kontroll av felkopplingar

Har ni problem med ovidkommande vatten i spillvattennätet? Förutom risk för översvämningar kan det bli stora utgifter när ”rent” vatten i onödan renas på reningsverket. De vanligaste orsakerna till ovidkommande vatten är inläckage, överläckage och felkopplade rör, t.ex. att stuprör och dagvattenbrunnar är kopplade till spillvattenledningen istället för dagvattenledningen. Stora mängder ovidkommande vatten kan vara svåra att hantera. Att finna orsakerna, och därmed en lösning på problemen, är däremot enkelt – med Pollex Röktest.

Läs mer...

Vår röktestmetod är genialt enkel och mycket effektiv. Vi pressar in rök i både dag- och spillvattennätet och bevakar sedan på vilka platser röken tränger upp. På så vis avslöjar vi alla läckage och upptäcker var felkopplingar och otäta rör finns. Den rök vi använder är naturligtvis helt ofarlig. Dessutom är detta en snabb metod – betydligt snabbare än andra metoder. Det innebär att vi kan undersöka mellan 15 till 30 fastigheter per dag. Ofta upptäcker vi överläckage mellan dag- och spillvattennät både på serviser och huvudledningar. För att gå till botten med dessa krävs vidare undersökningar som vi planerar tillsammans med uppdragsgivaren.

Så här går det till

Tillsammans med vår uppdragsgivare planerar vi vad som behöver göras och tar fram digitala ritningar över det aktuella området. Efter att ha sektionerat insatserna, informerar vi abonnenter och myndigheter om de planerade åtgärderna. Innan röktestet påbörjas suger vi alla uppsamlings- och rännstensbrunnar rena från slam och vatten. Rökmaskinen trycker in rök i dag- och spillvattenledningarna, en sektion i taget. Därefter avsynar vi området. När samtliga stuprör på fastigheterna kollas, upptäcker vi alla eventuella felkopplingar. För att vidare lokalisera överläckage och andra felkällor som uppdagats vid röktestet använder vi oss av färgat vatten, dämning och filmning.

ovidkommande vatten

Med hjälp av rök och färgat vatten lokaliserar vi på ett säkert sätt felkopplingar och överläckage. Både dag- och spillvatten röktestas.

Med hjälp av rök och färgat vatten lokaliserar vi på ett säkert sätt felkopplingar och överläckage. Både dag- och spillvatten röktestas.

Vi upprättar ett detaljerat protokoll för varje fastighet och en ritning över området där vi noterat alla upptäckta fel. Som beställare får du alltid en dokumentation över vad som gjorts och vilka resultat röktestet visat. Vi vet att denna dokumentation är otroligt viktig för ledningsägaren. Därför har vi tagit fram en redovisningsmodell som är både detaljerad och lättöverskådlig.

Pollex garanterar

 • Metoden är trygg – du har alltid kontakt med samma projektledare under hela processen.
 • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
 • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.

Sliplining i korta drag

Förnyelse är ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med byte av ledningar.

Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag.

Miljön skonas vid schaktfri förnyelse – minskat utsläpp av CO₂ och minimalt grävarbete.

Vi har använt metoderna i många år och har mycket goda erfarenheter av livslängd, kapacitet och vattenkvalitet.

Sliplining

Sliplining, eller infodring med kontinuerliga rör, är en mycket kostnadseffektiv metod som är lämplig när en lägre flödeskapacitet är passande. Här drar vi in ett helt nytt rör i den befintliga ledningen. Oftast använder vi oss av PE-rör, men det går lika bra med andra material som dragfasta segjärnsrör eller svetsade stålledningar.
För ledningsdimensioner 50–1 000 mm.

En fördel med sliplining är att man kan dra in väldigt långa längder, upp till 1000 m eller längre i ett drag. Hur långa drag man kan göra beror på vilka förutsättningar man har. Faktorer som spelar in är bland annat storlek på det nya röret, böjar på det gamla röret och material i det gamla röret.

Läs mer...

Pollex garanterar

 • Metoderna är trygga – du har alltid kontakt med kompetenta specialister under hela processen.
 • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
 • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.

Polly-Pig-rensning i korta drag

Kan snabbt rensa flera kilometer långa ledningar.

Metoden passar för rör i de flesta material och dimensioner - från 10 till 2 500 mm.

Polly-Pig-rensningspluggar klarar 90°-böjar, T-stycken och ventiler.

Polly-Pig-rensning

Att rensa tryckledningar från beläggningar är ofta nödvändigt, men kan vara svårt att göra på ett effektivt och verkningsfullt sätt utan täta schakter. Pollex metod för mekanisk rörrensning är betydligt effektivare – den rensar långa sträckor utan schaktning och river bokstavligt talat med sig alla typer av beläggningar.

Läs mer...

Lösningen, som heter Polly-Pig, är en flexibel, cylinderformad rörrensningsplugg som upprepade gånger drivs genom rören. På detta sätt rensas upp till flera kilometer långa ledningar snabbt och effektivt från även hårt sittande beläggningar.

Vi hjälper er att rensa alla typer av ledningar, från dricksvatten- och tryckavloppsledningar, fjärrvärmerör, industri- och produktionsledningar och värmeväxlare till olje- och gasledningar. Rörböjar, ventiler eller t-stycken utgör inga hinder. Rensas tryckavloppsledningar innan de blir igensatta hindras också bildandet av giftigt och frätande svavelväte.

Så här går det till

Vi driver rensningspluggen, Polly-Pig, flera gånger genom rören. Den cylinderformade pluggen fyller upp röret och pressas mot rörets väggar. Tack vare sin flexibilitet drar den med sig alla typer av beläggningar. Pluggen drivs fram av vatten eller tryckluft. Vi kan även välja en kombination av vatten och tryckluft beroende på typ av rör.

polly-pig-rensning

Polly-Pigen klarar böjar, ventiler och T-stycken samtidigt som den gör ledningen helt ren.

Flera kilometer långa ledningar rensas snabbt och effektivt. Tack vare sin elasticitet klarar Polly-Pig även 90°-böjar, ventiler, T-stycken samt dimensionsförändringar. Genom att den fyller upp hela röret följer även hårt sittande beläggningar med. Efter rensningen har röret återfått sin ursprungliga dimension. Detta tillsammans med den släta, fina ytan gör att det blir minskat motstånd och bättre flöde.

Många kommuner rensar tryckavlopp med oss

När tryckavloppsledningar rensas från grus, förhårdnader och sedimenteringar ökar flödeskapaciteten. En effektiv rensning reducerar också svavelväteproblem vilket skapar problem  som korrosion på betong, metaller och elektronik samt dålig arbetsmiljö och obehaglig lukt. Slitage och energiförbrukning minskar dessutom på pumpar i anslutning till ledningar som rensas. En pumpstation med nedsatt kapacitet kan dessutom innebära onödiga bräddningar med negativ miljöpåverkan och stora kostnader som resultat.

Att rensa är alltså klokt, i alla fall om man väljer en klok rensningsmetod! På Pollex har vi hjälpt kommuner att rensa sina tryckavloppsledningar med vår Polly-Pig-metod i mer än 35 år. Vi kan hjälpa er att kontinuerligt se över era tryckavlopp för att undvika akuta problem och hålla ert nät i gott skick.

Pollex garanterar

 • Metoden är trygg – du har alltid kontakt med samma projektledare under hela processen.
 • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
 • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.
pollex-ppr-hwq-fjärrvärme-relining-schaktfritt-hylsa-740

Relining av fjärrvärme - PPR Liner i korta drag

Första produkten på marknaden som klarar de höga kraven i fjärrvärmenät

Klarar temperaturer på 140° C och tryck upp till 35 bar eller mer

PPR Liner är ett flexibelt foder baserat på en kolfiberarmering

Schaktfri installation med en slutprodukt som är lika god som ett nytt rör

Relining av fjärrvärme - PPR Liner

Pollex erbjuder tillsammans med PPR en unik produkt för schaktfri förnyelse (relining) av fjärrvärme- och industriledningar. Produkten kallas PPR Liner och är ett flexibelt foder uppbyggt kring en armering av kolfiber. PPR Liner är framtagen för de tuffa förhållandena i fjärrvärmenät och klarar temperaturer på 140° C och kan designas för tryck upp till 35 bar eller mer.

Tre pilotprojekt är genomförda för bl.a. Fortum och Vattenfall. Under 2017 kommer vi att utföra fler pilotprojekt. Hör av er till oss om ni har någon sträcka som är i behov av förnyelse.

Läs mer...

relining av fjärrvärmeledningar

Bilden ovan visar ett stålrör som är förnyat med PPR Liner, man ser tydligt det karakteristiska mönstret i kolfibern som uppstår av vävda fibrer som ligger i olika riktningar.

PPR har utvecklat ett nytt material för relining av fjärrvärmerör och andra rör där olika media under högt tryck och höga temperaturer används. Utvecklingen har pågått sedan 2010 i samarbete med Vinnova, Fjärrsyn, Vattenfall, Fortum, Swerea Sicomp, Swerea Kimab med flera. Sedan 2013 har även Pollex varit delaktiga i utvecklingen som installationspartner. Vi har bidragit med vår kompetens inom schaktfri förnyelse (relining) av tryckledningar i mark för att utveckla installationsprocessen.

Fram tills nu har det inte funnits någon produkt för schaktfri förnyelse av fjärrvärmeledningar. De konventionella materialen som idag används vid förnyelse av VA-nät och på industriledningar påverkas alltför negativt av de höga temperaturerna och trycken i fjärrvärmenäten. Med bakgrund av detta har PPR utvecklat en liner som kan utstå höga temperaturer och tryck i en korrosiv fuktig miljö.

Genom att använda en epoxi som utvecklats för höga temperaturer i våta miljöer kombinerat med en kolfiber som inte påverkas av vatten, så kommer man runt de problem som traditionella liners har. I nuläget kan rör mellan 50 och 800 mm relinas med PPR Liner.

relining av fjärrvärmeledningar

FEM-beräkning av en yttre last på PPR Linern. Linern klarar själv av hela lasten från ett rörstöd.

Linern designas också specifikt för varje tryck och kan designas för tryck upp till 35 bar eller mer. Produkten klarar lastfall där hela det gamla röret har försvunnit vid rörstöd. Dvs en punktlast av både rörets egna tyngd kombinerat med det inre trycket.

Den nuvarande produkten klarar vatten upp till 140°C och nya förbättrade versioner med högre specifikationer för temperaturen är under utveckling. Produkten levereras färdig för installation och ingen impregnering behöver utföras på arbetsplatsen.

Produkten är patentsökt.

Här kan du läsa mer om PPR Liner.

Ispiggning i korta drag

Upp till 1 000 gånger mer effektiv på att rensa ut sediment och bakterier än vanlig spolning.

Klarar av vridspjällsventiler och stora dimensionsförändringar.

Snabb, effektiv och klarar av att rensa större ledningar än luft- och vattenspolning.

Exceptionellt låg risk, om isen fastnar så smälter den.

För vatten-, tryckavlopps- och industriledningar.

Ispiggning

Pollex lanserar nu ispiggning på den svenska marknaden i samarbete med det engelska företaget Suez Advanced Solutions UK (f.d. Aqualogy). Pollex har i många år erbjudit flera olika metoder för rensning av ledningar och vi ser en utveckling där många kommuner satsar allt mer på vattenkvalitet genom att både förnya och underhålla ledningsnäten. Att rengöra med is är intressant som teknik då det är mycket effektivt men samtidigt skonsamt.

Läs mer...

Så här går det till

Utförandemetodiken är väldigt lik Luft- och vattenspolning i både projektering, förberedande arbete och utförande. Vid ispiggning pumpas en ismassa, liknande en issörja, in från en brandpost och rengör ledningen mekaniskt när ”ispluggen” drivs framåt av en vattenpelare. Med isen följer sediment och mikrobiell tillväxt. Isen tas sedan ut via en brandpost nedströms.

Ispiggning klarar av att rengöra ledningar upp till 400 mm i diameter och tar sig igenom både vridspjällsventiler, dimensionsförändringar och böjar. Den är lika effektiv på både vatten- och tryckavloppsledningar.  Här kan du se videor om ispiggning.

 • Metoden är särskilt bra för
  • sjöledningar – ingen risk för uppflytning eller att fastna
  • större ledningar i tätorter (> 200 mm) där man har svårt att få en effektiv luft- och vattenspolning
  • äldre och känsliga ledningar – metoden är väldigt skonsam mot den befintliga ledningen

 

prover sediment ispiggning Ice Pigging pollex 700x467

Under hela rengöringsprocessen tas prover för att kunna avgöra hur mycket sediment som rensats ut ur ledningen med isen. Varje steg kontrolleras och dokumenteras noggrant. Detta material sammanställs efter utfört arbete i dokumentationen som tillhandahålls beställaren.

Här kan du läsa mer om ispiggning:

 

Pollex garanterar

 • Metoden är trygg – du har alltid kontakt med samma projektledare under hela processen.
 • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
 • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.

Tryckslang – Tube-In® i korta drag

Förnyelse är ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med byte av ledningar.

Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag.

Miljön skonas vid schaktfri förnyelse – minskat utsläpp av CO₂ och minimalt grävarbete.

Vi har använt metoderna i många år och har mycket goda erfarenheter av livslängd, kapacitet och vattenkvalitet.

Tryckslang – Tube-In®

Tube-In® är en prefabricerad armerad polyetenslang som dras in i det gamla röret. När längre ledningssträckor ska förnyas är Tube-In® den bästa metoden. Över 1 000 meter per dragning är möjlig och alla typer av material kan förnyas nästan helt utan flödespåverkan.
För ledningsdimensioner 75–300 mm.

Tube-In är den mest effektiva förnyelsemetoden när det gamla röret kan ta upp alla yttre laster och man har ett mer eller mindre konstakt tryck i ledningen. Den lämpar sig väldigt bra på längre överföringsledningar där man har problem med läckage.

Våra äldsta Tube-In-installationer har snart varit i drift i 30 år. Det är en långsiktig investering, men man håller inte uppe ett 100 års-perspektiv. Tack vare att metoden är väldigt snabb och kostnadseffektiv att installera, så kan det många gånger vara rätt alternativ.

Läs mer...

Pollex garanterar

 • Metoderna är trygga – du har alltid kontakt med kompetenta specialister under hela processen.
 • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
 • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.

Pollexmetoden - provtryckning i korta drag

Pollexmetoden är en ”flerstegsraket” med täthetsprovning, Polly-Pig-rensning, desinficering och vattenprover.

Pollex personal är utbildade i vattenprovtagning och hygien för VA-arbeten.

All utrustning för dricksvatten används enbart för detta ändamål.

Pollexmetoden - provtryckning

För att kunna garantera en hög och jämn vattenkvalitet i nya dricksvattenledningar är det viktigt att de genomgår en noggrann behandling innan de tas i bruk.  Det gör vi med vår patenterade Pollexmetod – provtryckning, Polly-Pig-rensning, desinficering. Givetvis provtrycker och rengör vi alla typer av ledningar.

Läs mer...

Att få nylagda ledningar godkända är ofta ett av de sista momenten i en entreprenad. Det är därför viktigt att inget går fel i detta steg. Vi arbetar dagligen med att få nylagda ledningar godkända och driftklara. För detta har vi utvecklat Pollexmetoden – en behandling i tre steg där vi snabbt, enkelt och effektivt provtrycker, Polly-Pig-rensar och desinficerar dricksvattenledningarna innan de börjar användas. Resultatet blir rena ytskikt som ger ett jämt flöde av rent dricksvatten under många år.

Så här går det till

Först täthetsprovar vi de nya ledningarna för att säkerställa att det inte finns några läckor. Vi följer Svenskt Vattens publikationer VAV P78, P79, P91 eller de krav som ledningsägaren ställer. Efter provtryckning rensar vi ledningen med våra specialutformade rensningspluggar, Polly-Pigs. Även rensning utförs enligt Svenskt Vattens rekommendationer i VAV P77. En vätskepelare med en specialblandning av desinficeringsmedel trycks genom ledningen. Både framför och bakom pelaren finns våra Polly-Pigs. De gör att vätskepelaren är intakt under hela processen och att rörytorna blir helt rena.

provtryckning

Pollexmetoden säkerställer dricksvattenkvaliteten långsiktigt. Tack vare Polly-Pig-rensning säkerställer man att ledningen är helt fri från främmande material.

 Efter desinficeringen neutraliseras blandningen innan den släpps vidare ut i t.ex. dagvattennätet eller diken. Därefter tar vi vattenprover som lämnas för analys till närmaste ackrediterat företag. Alla arbetsmomenten utförs i direkt följd, därför är metoden mycket effektiv och säkerställer snabbt kvaliteten på dricksvattnet.

Pollex garanterar

 • Metoden är trygg – du har alltid kontakt med samma projektansvarig under hela processen.
 • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
 • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.