”GP-artikel ger ökad insikt om vårt föråldrade VA-nät”

”Åldrat VA-nät en kostnadsbomb” stod på förstasidan av Göteborgs-Posten torsdagen den 25 januari. I artikeln beskrivs att renoveringen av de i snitt 60 år gamla ledningarna under mark går för långsamt, takten behöver på sikt fördubblas. Samtidigt är kunskapen om hur de effektiva schaktfria metoderna kan hjälpa till relativt låg.

Upp till 1000 meter ny ledning kan installeras inuti den gamla ledningen mellan två mindre gropar.

Upp till 1000 meter ny ledning kan installeras inuti den gamla ledningen mellan två mindre gropar.

– Det är toppen att GP via sin artikel uppmärksammar den stora underhållsskuld som finns i Göteborgs VA-nät. Men vi som arbetar i branschen vet att  det ser likadant ut över hela Sverige och att det redan idag finns snabba och miljövänliga sätt att betydligt öka renoveringstakten på, säger Mattias Höglund VD på Pollex AB. 

I tidningsartikeln beskrivs problemet med de ungefär 400 rörbrott som sker varje år i staden. Dessa förväntas bli fler om inte VA-nätets äldre rör byts ut eller förnyas. I och med att Göteborg och Sverige är inne i högkonjunktur med en intensiv byggperiod är det enligt Göteborgs Stad ”inte alltid lätt att hitta personal till alla pågående projekt”. Men just i den frågan menar Mattias Höglund att Göteborgs Stad och förvaltningen Kretslopp och Vatten kanske inte alltid behöver tänka egen personal: 
– Självklart måste kommunen hinna med att projektera, kvalitetssäkra och upphandla tjänster från oss externa entreprenörer. Där behöver de ha sin egen personal. Men vill man fördubbla takten med att förnya VA-nätet så bör man också anlita extern hjälp allt oftare och då kika specifikt efter de metoder som är effektivast, säger Mattias Höglund.

I ett läge där Göteborgs stad vill förnya och renovera VA-nätet i snabbare takt passar schaktfria metoder särskilt bra, eftersom de är snabbare och resulterar i fler meter rör i mark per arbetsdag. Metoderna sänker även koldioxidutsläppen markant – cirka 80 % – eftersom grävmaskiner, nytt fyllnadsmaterial, lastbilar som ska ta hand om schaktmassor och så vidare rationaliseras bort. Att renovera VA-nät med schaktfria metoder stör även stadsmiljön mindre, eftersom man slipper uppgrävda gator. Kretslopp och Vatten i Göteborg har nu också visat intresse för Pollex metoder och diskussion om samarbete har inletts. 

Här förminskas den nya ledning temporärt för att få plats i den gamla ledningen.

Här förminskas den nya ledning temporärt för att få plats i den gamla ledningen.

Men om Göteborg och andra kommuner runt om i Sverige ska kunna öka sin förnyelsetakt  och fortsätta ta hjälp av externa entreprenörer med att modernisera landets VA-nät behövs mer ekonomiska resurser:
– Generellt behövs mer pengar till kommunerna att lägga på detta och i slutändan behöver vi som medborgare betala lite mer för vårt i dag oerhört billiga kommunala vatten- och avlopp. Tyvärr har vi under lång tid sett att gamla, dåliga vatten- och avloppsledningar som ligger under mark inte alls verkar ha samma politiska och mediala genomslagskraft som exempelvis försenade tåg, därför är kunskapen låg. Men GP:s artikel är ett litet bevis på att det i vart fall går åt rätt håll, säger Mattias Höglund.

Här kan du läsa mer om schaktfria metoder.

 

Axel Lydahl