Tidsbesparing med schaktfri ledningsförnyelse

Det finns många fördelar med att renovera sitt ledningsnät med hjälp av schaktfria metoder. Man sparar på miljö, man får mindre påverkan på infrastruktur och de boende i området. En faktor som vi kanske inte pratar om så mycket är den tidsbesparing som metoden har jämfört med andra metoder på marknaden. En faktor som samspelar mycket med de andra fördelar som metoden har. Kan arbete genomföras under ett kortare tidsintervall så påverkar det infrastruktur och människor mindre.

Besparingen

Om vi jämför med att gräva upp hela ledningssträckan som skall förnyas så kan man säga att schaktfria metoder har en tidsbesparing på 5 till 1 beroende på omständigheterna. Tar det 5 veckor att lägga ledningen genom att gräva upp sträckan så kan man göra samma jobb på 1 vecka med schaktfria metoder. Besparingen ligger framförallt i den smidighet som arbetet kan genomföras med. Det vanligaste sättet att lägga ledningar vid grävning är att ledningen anländer i kortare längder och sedan stumsvetsas alternativt sätts ihop med hjälp av elsvetsmuffar. Dessa metoder är mer tidskrävande samt att risken för smuts i ledningen ökar markant jämfört med schaktfria metoder, så som fabriksvikta formpassade rör där ledningen kommer i färdig längd på stora trummor direkt från fabrik. Två punktschakt upprättas, där efter dras den nya ledningen genom den gamla och ångas upp så att den ligger dikt ann för minimal förlust av diameter. På detta sätt minimerar man risken för eventuella läckor vid skarvar samt smuts i ledningen.

Större dimensioner

Vid större dimensioner så kan man inte längre få ledningen levererad på de trummor som vi använder oss av vid fabriksvikta formpassade rör. I dessa fall är man tvungen att använda sig av metoder så som Sliplining eller Platsförminskade formpassade rör. Vid båda dessa metoder så kommer ledningen precis som vid grävning i kortare bitar som stumsvetsas ihop. Använder man sig av Sliplining så dras ledningar med mindre diameter in i det befintliga nätet. Denna metod gör sig därför bäst där diametern på ledningen är överdimensionerad och en diameterminskning fungerar. Alternativet är Platsförminskade formpassade rör. Precis som med Sliplining så stumsvetsas mindre ledningsbitar ihop till den fullständiga ledningssträckan. Där efter dras ledningen genom en förminsknigskona. Denna kona minskar ledningens diameter med cirka 10%. När ledningen är framme vid andra änden så släpper man på dragkraften och låter ledningen återgå till ursprunglig storlek för att sedan ligga dikt ann mot den gamla ledningen.

Har ni frågor om vilken metod ni skall använda eller vilken tidsbesparing schaktfria metoder kan ha i just ditt projekt? Kontakta oss via sales@pollex.se eller 0303-332430.