Utredning av tillskottsvatten – Vinsten i en snabb reaktion

I Sverige har vi ett vilt klimat. Vi har varma somrar och kalla vintrar, regniga perioder och perioder med torka. Ett klimat som sätter krav på ett flexibelt VA-nät. Reningsverk och ledningsnät måste klara så väl toppar som dalar i flödesnivåerna. För att få en förklaring till vad som egentligen händer vid flödestopparr så kan man använda sig av vår tjänst Utredning av tillskottsvatten. Med hjälp av vanlig scenrök, färgat vatten, dämning och filmning inventerar vi dag- och spillvattennätet för att identifiera eventuella felkopplingar och läckage. Vi hjälper på så sätt kunden att få en överblick, samt en förklaring till varför flödet till t ex reningsverken ökar mer än planerat när det regnar en period. Med denna information kan kunden sedan agera på problemet snabbt och med precision. I slutändan kommer man att rena mindre vatten som egentligen inte behöver renas.

bild10.jpg

Ett konkret exempel är en kund som vi gör ett projekt för i skrivande stund. De vill inventera sitt ledningsnät för att få en förklaring till varför deras pumpar i pumpstationerna pumpar mer vatten under och efter nederbörd. Inventeringen innefattar 238 villor, 7 flerbostadshus och två större fastigheter, fyra stora områden. Efter en färdig inventering får kunden en detaljerad och lättöverskådlig rapportering med mål att ge dem en klar bild på vad problematiken i deras ledningsnät beror på. Sedan kan de agera på problematiken och i längden inte rena vatten som inte behöver renas.

Det vanligaste felet vi hittar vid en inventering är felkopplade stuprör. Det är viktigt att stuprör som samlar upp dagvatten (regnvatten) är kopplade till just dagvattennätet och inte spillvattennätet (avlopp). Ett felkopplat stuprör för i så fall vattnet ner i spillvattennätet och vidare till reningsverken som då tvingas rena vatten som inte behöver renas. Om ett fel påträffas i just din fastighet så är det du som fastighetsägare som är ytterst ansvarig för att din fastighet är korrekt kopplad. Detta kan leda till kostnader genom att man måste gräva upp och koppla sin fastighet korrekt. Det är därför viktigt att man kontaktar sin ledningsnätsägare innan man utför installationer på VA-nätet om man är osäker.

Vill ni läsa mer hur vi utreder tillskottsvatten? Surfa in på https://www.pollex.se/utredning-tillskottsvatten