Lägre miljöavtryck med schaktfritt - något att skryta med!

Med schaktfria metoder gör man en fantastisk insats för miljön. Jämfört med att gräva en ny vattenledning så minskar man koldioxidutsläppen med upp till 80 %*, eller 90 kg CO2/meter ledning. Det motsvarar 55 mil med fossildriven bil per meter ledning!

Många svenska kommuner upprättar ambitiösa miljöplaner och det tycker vi på Pollex är bra. 
Pollex önskan är att alla kommuner också ska ha med schaktfri ledningsförnyelse i sina miljöplaner. Ett sådant löfte finns ju faktiskt redan hos de kommuner som har bestämt sig för att all upphandling ska ske utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Då handlar det bara om att gå från ord till handling.

En ny ledning dras in i en gammal dricksvattenledning utan att  nämnvärt störa trafik eller boende. Metoden kallas platsförminskade formpassade rör.

En ny ledning dras in i en gammal dricksvattenledning utan att  nämnvärt störa trafik eller boende. Metoden kallas platsförminskade formpassade rör.

Lyft upp, kommunicera och var stolt över schaktfritt

Fler ledningsägare borde bli bättre på att kommunicera ut och vara stolta över de miljöinsatser de gör när de väljer schaktfria alternativ. Schaktfritt passar perfekt in med de miljöprofileringar som många kommuner skriver om i sina årsredovisningar och pratar om på sina hemsidor.

Man kan exemplevis lyfta detta som ett sätt att jobba med de globala målen i Agenda 2030. Mål 13 innebär att vi ska vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och verka för att väva in klimatfrågorna i samhället, öka utbildningen och satsa på innovationer som gynnar miljön.

Att våga räkna på helheten

Tyvärr är det sällan någon som räknar på de indirekta kostnaderna det medför att gräva upp hela vattenledningen. Miljöpåverkan, koldioxutsläpp, störning för näringsidkare och omvägar för trafik under längre tid – det finns det ingen prislapp på idag. Schaktfria metoder är oftast billigare än att gräva, men hade man vägt in alla dessa aspekter så hade schaktfritt alltid varit avsevärt billigare.

Det vi på Pollex vill arbeta för är att man väger in andra kriterier och kostnader än bara själva anbudsumman i upphandlingar. Det är ingen lätt uppgift, men något som behöver göras om vi skall nå fram till hållbara upphandlingar och tjänster. 

Den nya ledningen ligger under kort tid upplagd ovan mark innan den dras ner under mark i den gamla dricksvattenledningen.

Den nya ledningen ligger under kort tid upplagd ovan mark innan den dras ner under mark i den gamla dricksvattenledningen.

Politiker och tjänstemän har en nyckelroll

Kommunernas politiker och tjänstemän har en nyckelroll när det gäller att påverka miljöutvecklingen i rätt riktning genom att exempelvis välja mindre miljöbelastande renoveringsmetoder för VA-näten. Vår vision är att vi en dag har klimattänkande kommuner som tar initiativ till en miljövänlig förnyelse inom VA-området. Det finns sådana kommuner idag, men de måste bli många fler om klimatmålen ska uppnås.

 

Här kan du läsa mer om schaktfri ledningsförnyelse och de metoder som vi erbjuder.

* Hämtat från Tyréns CO2-kalkyl med beräkningar baserade på data från GHG-Protokollen, EPA (Environmental Protection Agency), EPD (Environmental Product Declaration), NASTT-BC Carbon Calculator.