Minska belastning på reningsverk och risken för källaröversvämningar

Många svenska kommuner har problem med mycket kraftig nederbörd som leder till svåra översvämningar. Ingen kommun har ledningsnät som är dimensionerade för att ta emot de enorma regnmängder som kan komma på kort tid.  Problemen med översvämningar kan dock minskas genom att kontrollera och åtgärda exempelvis felkopplingar i ledningsnäten samt om rören är otäta. 

Genom att trycka ner rök i dag- och spillvattenledningar genom brunnar i gatan hittar vi fort felkällor som bidrar till att regnvatten rinner in i spillvattenledningar.

Genom att trycka ner rök i dag- och spillvattenledningar genom brunnar i gatan hittar vi fort felkällor som bidrar till att regnvatten rinner in i spillvattenledningar.

Förutom översvämningar i fastigheter ger ovidkommande vatten ofta hård belastning på reningsverk. När stora mängder regnvatten på ett felaktigt sätt tar sig in i spillvattenledningarna, så blir konsekvensen helt enkelt att man renar rent vatten. Alltför stora mängder regnvatten påverkar dessutom processerna i reningsverken negativt. Det inkommande vattnet blir för utspätt och har en annan sammansättning än vad reningsverket är designat för att hantera. 

I 25 år har Pollex erbjudit tjänsten ”Utredning av tillskottsvatten” med Pollex Röktest. Utvecklingen av röktesttekniken startade på 80-talet och Pollex har sedan dess drivit på utvecklingen. Drivkraften för oss är behoven hos våra kunder och de allt större krav som ställs på effektivitet i utförandet och dokumentationen. Pollex redovisningsmodell med detaljerade protokoll och lättöverskådliga ritningar för varje kontrollerad fastighet är så omfattande och detaljerad att den fungerar utmärkt som ett starkt informationsstöd.

Många kommuner har ett långsiktigt helhetsperspektiv och en tydlig ambition att kontrollera om kapaciteten i ledningsnäten kan förbättras. Med den metod vi utvecklat på Pollex har vi hjälpt många kommuner att hitta felkopplingar och andra problem. När de åtgärdas lindras effekterna av kraftiga skyfall. 

Här kan du läsa mer om vår metod för Utredning av tillskottsvatten.