Ökade investeringar inom VA-anläggningar - ett behov enligt Svenskt Vatten

I en artikel i GP beskrivs hur svenska VA-anläggningar är i stora behov av utbyggnad och uppfräschning. Anläggningar som byggdes under 60- och 70-talet står nu inför stora investeringar som kommer att kosta abonnenterna enligt Svenskt Vatten. Idag kostar en liter vattnet i kranen hemma runt 4 öre beroende på vart man bor i Sverige.  Inom 20 år kan den siffran fördubblas. Den varma sommaren har uppmärksammat de stora problem som vi har i Sverige. Kommuner har satt in vattningsförbud och bett om att medborgarna skall använda vatten sparsamt, allt för att VA-anläggningarna inte hinner med den konsumtion som uppstår under sådana varma förhållanden. En annan faktor som bidrar till vattenbristen är att antalet nya bostäder har ökat kraftigt under de senaste åren medans VA-anläggningarnas kapacitet varit den samma.

Relining av ett formpasst fabriksvikt PE-rör med hjälp av schaktfria metoder.

Relining av ett formpasst fabriksvikt PE-rör med hjälp av schaktfria metoder.

Vi på Pollex ser ett stort problem i att VA-infrastrukturen i stora drag har ignorerats under en lång tid. Det är Sveriges dolda infrastruktur, dock vår viktigaste. Att investeringar behöver göras har förespråkats av entreprenörer i branschen under en längre tid. Att allmänheten nu får upp ögonen för problemet hjälper att driva oss närmare en lösning.

I många fall så finns pengar och planer klara för att expandera de nuvarande anläggningarna medan kompetent personal ofta saknas. Något som vi på Pollex känner igen. Att hitta rätt person för jobbet är viktigt inom vår bransch. Självklart förespråkar vi att kommuner och ledningsägare använder den kompetens som finns utanför deras egna organisation, detta i form a konsulter och entreprenörer för att driva jobbet framåt. Det är en lösning som kan driva projekten i hamn och höja standarden på leverans av vatten till abonnenterna.

Ni kan läsa vad Svenskt vatten har att säga i ämnet här.