Case; Kristinehamn - Schaktfri ledningsförnyelse med formpassade rör

Kristinehamns kommun valde Pollex schaktfria metod med formpassade rör vid förnyelsen av en gammal dricksvattenledning. Man gjorde det för att Pollex tekniska lösning ansågs som bäst, men Pollex projektmodell var också viktig för valet. ledningsförnyelse

"Pollex vilja att skapa delaktighet, informera och dela med sig av kunskap var viktig för oss"

I Kristinehamns kommun genomförs många olika projekt för att modernisera VA-nätet. Schaktfria tekniker väljs i allt större utsträckning i projekt där tekniken bedöms som den bästa lösningen. Ibland är dock schaktfritt det enda alternativet och så var fallet när en gammal dricksvattenledning som går under järnvägen skulle förnyas. Ledningen utgör en del av en huvudvattenledning och kommunen har tidigare haft problem med läckage på sträckan under järnvägen.

Det var kritiskt när det hände och för att försäkra oss om att det inte skulle hända igen valde vi Pollex schaktfria metod med ett formpassat rör som dras in i den gamla ledningen. Projektet blev mycket lyckat såväl tekniskt som när det gäller genomförandet. Pollex vilja att skapa delaktighet, informera de boende och dela med sig av kunskap var viktigt för oss”, säger Kristinehamns kommuns VA-chef Alexander La Motte.

Snabbt, kostnadseffektivt och bra för miljön

I just detta fall kapade man kostnaden med ca 50 % och entreprenadtiden var 1/3 jämfört med ett traditionellt byte. Formpassade rör är en av Pollex fyra metoder för schaktfri ledningsförnyelse av vatten- och avloppsledningar. Infodringen sker med ett fabriksvikt PE-rör som i ett enda moment dras in i den gamla ledningen. Expansion av röret sker sedan genom tillförsel av ånga och tryckluft. Pollex polyetenbaserade metod är givetvis godkänd för dricksvattenledningar och håller samma livslängd som konventionella polyetenrör.

Ledningsförnyelse med formpassade rör är en snabb och kostnadseffektiv metod som gör det möjligt att i ett enda moment infodra upp till 800 meter ledning. Metoden är ett bra val när det är viktigt att bibehålla den äldre ledningens flödeskapacitet. Liksom för Pollex övriga schaktfria metoder ger tekniken kraftigt reducerade utsläpp av koldioxid under projekttiden, störningarna på omgivningen minimeras och förnyelsen går mycket snabbt jämfört med konventionell schaktning.

ledningsförnyelse

Miljön är viktig för oss

Pollex vision är att vare en förnyare på VA-marknaden. Vi vill påverka och förändra på ett sätt som gynnar inte bara våra kunder utan i högsta grad miljön runt omkring oss. Det schaktfria engagemanget är en viktig del av vår företagskultur och omtanke om miljön är ett centralt kärnvärde för oss.

Pollex fyra metoder för schaktfri ledningsförnyelse:

Formpassade rör. För dimensioner 100 – 1 500 mm. Ger samma flödeskapacitet som den gamla ledningen.

Rörspräckning – en metod där en gammal ledning spräcks och utvidgas. En ny ledning med större dimension kan dras in.

Sliplining (Infodring med PE-rör). För dimensioner 50-1 500 mm. Lämplig metod när man vill ha en lägre flödeskapacitet än i den äldre ledningen.

Tryckslang/Tube-in. En metod där en prefabricerad armerad polyetenslang dras in i det gamla röret. Över 1 000 meter per dragning är möjligt. För ledningsdimensioner 75–300 mm.