Ale kommun kontrollerar ledningsnätet i långsiktig satsning på att lindra effekten av kraftiga regn

Liksom många andra svenska kommuner har Ale kommun under förra året och nu i år haft problem med mycket kraftig nederbörd som lett till svåra översvämningar. Många experter är eniga om att klimatförändringar kommer att medföra ett mer extremt väder och kraftiga skyfall. Ingen kommun har ledningsnät som är dimensionerade för att ta emot de enorma regnmängder som kan komma på kort tid.  Problemen med översvämningar kan dock minskas genom att kontrollera och åtgärda exempelvis felkopplingar i ledningsnäten samt om rören är otäta. kontroll av felkopplingar

Det är inte ovanligt att exempelvis stuprör och dagvattenledningar är kopplade till spillvattenledningar istället för dagvattenledningar vilket ofta skapar problem. Förutom översvämningar ger ovidkommande vatten ofta hård belastning på reningsverk. För att få en bild av hur det står till med ledningsnätet i Ale kommun kommer kontroller att påbörjas med en röktestmetod som utvecklats av Pollex AB i Nödinge.

Genom att pressa in en helt ofarlig rök i både dag- och spillvattennätet och sedan bevaka på vilka platser röken tränger upp går det att hitta felkopplingar och otäta rör. Kommunen har tecknat ett 4-årigt ramavtal med Pollex och de bostadsområden som kommer att kontrolleras först är Åsen och Skårdal. Dessa områden har drabbats av svåra översvämningar och röktesterna har redan påbörjats. Ambitionen är sedan att successivt gå igenom hela kommunen.

Röktester har hög prioritet samtidigt som kommunen arbetar fram en strategisk plan

Röktesterna är en av flera åtgärder som Ale kommun genomför för att mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Tidigare har kommunen inlett ett samarbete med SMHI för att få fram en modell för hur risken för översvämningar ser ut i kommunen. En strategisk plan håller också på att utarbetas inom kommunens VA-enhet och som bland annat kommer att ge en beskrivning av målsättningar och åtgärder för att öka beredskapen för ett mer extremt väder. Planen ska vara klar under 2016 och kommer att sträcka sig fram till år 2025.

Ann-Charlotte Svensson är projektledare inom Ale kommuns VA-enhet, sektor Samhälls-byggnad, och hon pekar på ytterligare ett viktigt skäl till varför satsningen på röktester nu inletts.

- Givetvis känns det bra att vi gör den här satsningen tillsammans med Pollex för att kunna upptäcka eventuella problem som kan åtgärdas och som minskar risken för översvämningar. Samtidigt finns det ytterligare en viktig aspekt. Kommunen har ett eget reningsverk men stora vattenmängder pumpas också till ett reningsverk i Göteborg. Det innebär en betydande kostnad och kan vi minska mängden regnvatten som pumpas dit, och som inte ska dit, har det också ett stort värde.

Ann-Charlotte Svensson menar också att det är viktigt att kommunen får fram en bra bild av statusen på kommunens ledningsnät då det underlättar framtida planering och utbyggnad.

Karl Andersson är säljare hos Pollex och han menar att Ale kommuns initiativ till att satsa på röktester visar en verklig vilja att lösa ett problem som är utbrett hos landets kommun.

- Det är ganska ofta vi ser att kommuner tecknar ramavtal, men sedan händer inte så mycket mer. Hos Ale kommun finns det däremot ett långsiktigt helhetsperspektiv och en tydlig ambition att kontrollera om kapaciteten i ledningsnäten kan förbättras. Med den metod vi själva utvecklat har vi hjälpt många kommuner att hitta felkopplingar och andra problem. När de åtgärdas lindras effekterna av kraftiga skyfall och jag är övertygad om att så kan bli fallet även i Ale kommun, avslutar Karl.

För mer information kontakta:

* Mattias Höglund, VD, Pollex AB. Tel 0303-332 434

* Ann-Charlotte Svensson, projektledare VA, Ale kommun, tel 0303-330 479