Annorlunda lösning vid infordring av en dagvattenledning i en fyrkantig gammal kulvert

Under den senaste tiden har många kommuner drabbats av kraftiga skyfall som lett till översvämningar och stora skador. Det finns knappast någon kommun som har tillräckligt dimensionerade ledningar för att ta hand om de otroligt stora regnmängder som kan falla på kort tid. Ändå görs mycket för att åstadkomma förbättringar som lindrar effekterna. Ett annorlunda sådant projekt som Pollex nyligen avslutat är i Nässjö. En 560 mm dagvattenledning, 90 meter lång, har infordrats i en gammal fyrkantig kulvert som går under Nässjö Bangård. dagvattenledning, gammal, pollex, nässjö, komplex, va-enhet, va, schaktfritt, sliplining

För VA-enheten inom Nässjö Affärsverk AB har projektet, ”Äspingen” haft hög prioritet. Lösningen innebär nämligen en uppdimensionering som minskar risken för att dag- och smältvatten ska stanna på fel sida av banvallen och orsaka översvämningar. Efter att Nässjö Affärsverk i egen regi förlängt ledningen kommer vattnet istället att hamna i den närliggande Runnerydsjön.

Ett viktigt projekt utanför kommunens förnyelseplan

Nässjö Affärsverk har sedan ett par år en ambitiös förnyelseplan som innebär att tre kilometer ledning ska bytas och/eller förnyas varje år. En kilometer vardera för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.  Innan satsningen inleddes försvann 30 procent av vattnet på vägen från vattenverket till kunderna, men detta läckage har redan minskat till 25 procent. 70 procent vid avloppsreningsverken var ovidkommande vatten som också ökade vid kraftiga regn.

Projektet Äspingen ligger utanför Förnyelseplanen men det visar ändå kommunens starka vilja att ta tag i viktiga VA-frågor. När projektet startade visste Patrik Cantby, chef Vatten och Avlopp vid Nässjö Affärsverk, att man stod inför en svår teknisk utmaning.

- Att infordra en 560 mm dagvattenledning i en fyrkantig gammal kulvert som är drygt en meter på det bredaste och sjuttio centimeter på det smalaste stället kräver ett nytänkande. Dels handlar det om att säkerställa kulverten på ett effektivt sätt genom att fylla utrymmet mellan ledningen och kulvertväggarna, dels ställs det höga krav på precisionen då vi ville ha en procents lutningsfall på den nya ledningen. Pollex fick uppdraget då man hade den bästa lösningen, säger Patrik Cantby.

Komplex betongfyllning med krav på stor exakthet

Pollex teknikchef Hans Andreasson tycker om tekniska utmaningar. Den lösning han och andra medarbetare på Pollex tog fram innebar att betong skulle pumpas in i kulverten efter att dagvattenledningen först dragits ut i sjön och sedan in i kulverten. Men, det var inte bara att pumpa in de närmare femtio kubikmeter betong som krävdes.

- Kravet var ju ett fall med en procents lutning och därför föreslog vi montering av stöd i höjdled för att inte betongen skulle rubba den nya ledningens läge. När betongen pumpades in trycktes ledningen mot stödet och vi kunde hela tiden följa arbetet med filmkameror inne i kulverten. Det var ett krävande projekt som gav oss utmaningar även under jobbets gång, förklarar Hans.

dagvattenledning, gammal, pollex, nässjö, komplex, va-enhet, va, schaktfritt, sliplining

Äspingen har varit ett annorlunda projekt på flera sätt och det visade sig under arbetet med betongfyllningen att alla scenarior inte kan förutses. Problem uppstod med uppträngande betong som kom ut på banvallen, men en gammal kulvert som byggts ut stegvis sedan  sekelskiftet är inte heller tät på alla ställen.

- Visst uppstod problem med betong som trängde upp men sånt är till för att lösas och det gjorde också Pollex. Nu är den här delen av Äspingprojektet avslutat och det känns bra att vi gjort den här satsningen för att minska risken för översvämningar mellan stan och banvallen, avslutar Patrik Cantby.