Decennier av utveckling och ständiga förbättringar - Konceptet Röktest får ny mening

I tjugo år har Pollex erbjudit tjänsten ”Kontroll av felkopplingar” med Pollex Röktest. Utvecklingen av röktesttekniken startade på 80-talet och Pollex har sedan dess drivit på utvecklingen. Tekniken har blivit allt mer avancerad med bland annat kompletta ”Röktestbussar”, lättförståelig grafisk dokumentation och enkel informationsöverföring till VA-anpassade IT-system. Kontroll felkopplingar, dagvatten, spillvatten, ovidkommande vatten, röktest, va-banken, översvämning

Drivkraften för oss är behoven hos våra kunder och de allt större krav som ställs på effektivitet i utförandet och dokumentationen. Inget annat företag har samma avancerade utrustning och dokumentationsservice som Pollex. Begreppet ”Röktest” återspeglar idag ganska dåligt vad det är vi erbjuder våra kunder!

Kontroll felkopplingar, dagvatten, spillvatten, ovidkommande vatten, rök, röktest, va-banken, översvämning

”Pollex dokumentation är bättre och vi får en samlad grafisk bild av alla anslutningar”

Under de senaste åren har Pollex gjort nya stora satsningar som ytterligare utvecklat tjänsten för kontroll av felkopplingar. Ett exempel är Pollex kompletta ”Röktestbussar”.  Hans Andreasson som är teknikchef på Pollex pekar på ett par viktiga fördelar med bussarna.

- En av de viktigaste är att de gör oss ännu effektivare och snabbare. Vi klarar av att kontrollera större ledningssträckor per timme än våra branschkollegor som inte har samma resurser integrerat i en mobil enhet. Givetvis hoppas vi att ännu fler kunder ska värdesätta effektiviteten och inte bara titta på priset. Det som kan se ut att vara ett bra pris kan visa sig bli ganska dåligt när jobbet drar ut på tiden. Dessutom är våra röktestbussar något av miljöbussar eftersom all teknik för röktesterna drivs av bilmotorerna istället för separata aggregat. Det är betydligt mer miljövänligt och dessutom tystare, säger Hans.

100 av 300 fastigheter felkopplade

Man kanske kan tycka att behovet av att kontrollera eventuella felkopplingar skulle minska i takt med att många kommuner arbetar med att modernisera sina ledningsnät. Att så inte är fallet finns det många exempel på. Felkopplade dagvattenledningar som bidrar till översvämningar vid kraftiga skyfall och dessutom kan ge onödig belastning på spillvattennätet samt reningsverk är något som drabbat många kommuner.

Karl Andersson som är säljare på Pollex berättar om ett projekt som illustrerar hur stort felkopplingsproblemet kan vara.

- När vi förra året fick i uppdrag av en kommun i södra Sverige att utföra röktest på spill- och dagvattenledningar så visade testerna att ungefär hundra av trehundra fastigheter hade felkopplingar av något slag. Undersökningen visade också att det fanns ledningssträckor som var otäta. För att kunna minska de problem som kan uppstå vid till exempel översvämningar är det givetvis viktigt att få en bra bild av såväl felkopplingar som andra problem. Att vi med våra röktestbussar klarar av att undersöka upp till ett 30-tal fastigheter på en dag gör att även en omfattande kontroll kan genomföras snabbt och effektivt. Dessutom har vi tekniken och erfarenheten för att göra det noggrant med bland annat rätt tryck när röken pressas in i systemen, säger Karl.

Pollex dokumentation rakt in i VA-banken

Många av Pollex kunder arbetar intensivt för att förbättra de informationsprocesser som ska förenkla skötseln av de kommunala ledningsnäten. För att lyckas krävs det effektiva informationsflöden där även dokumentationen efter utförd kontroll av felkopplingar utgör en viktig del. När Pollex ritningar och protokoll förs över till programmet VA-banken får ledningsägaren en grafiskt samlad och övergripande bild över ledningsnätet. Arbetet förenklas och risken att information om hittade felkopplingar ska ”tappas bort” försvinner.

Tomelilla kommun är en av drygt femton kommuner som under 2015 valt att utveckla informationsprocesserna med VA-banken.

”Rykande detektivarbete i vattnets spår” var rubriken på en tidningsartikel 2013 när Tomelilla kommun tog hjälp av Pollex för att reda ut orsakerna till vattenöverskott i pumpstationerna. Med hjälp av röktester lokaliserade Pollex felkopplingar på spill- och dagvattenledningar som orsakade vattenöverskottet. Genom att satsa på programmet VA-banken har nu kommunen säkerställt att informationen finns samlad och framtidssäkrad.

Programmet VA-banken har utvecklats av företaget VA-utveckling som erbjuder lösningar för verksamhetsutveckling och IT-stöd inom främst det kommunala området. Pollex samarbetar med VA-utveckling och vi ser oerhört positivt på att allt fler kommuner satsar på ett modernt informationsstöd. Vår dokumentation i kombination med VA-banken ger ett starkt stöd för hela informationskedjan. Hela vägen från arbetet i fält till planeringsarbetet på kontoret.

”Varför har vi ett konstant flöde i ledningsnätet?”

Pollex redovisningsmodell med detaljerade protokoll och lättöverskådliga ritningar för varje kontrollerad fastighet är så omfattande och detaljerad att den fungerar utmärkt som ett starkt informationsstöd även om den inte förs över till VA-banken. En annan av våra kunder som dock utnyttjar fördelarna med att föra över informationen till VA-banken är Trollhättan Energi.

Under 2014 drabbades Trollhättan av omfattande källaröversvämningar i vissa områden efter mycket kraftiga skyfall. Översvämningar ledde till att en utredning startades och som ett led i arbetet togs beslut om att anlita Pollex för röktester. Jakob Sahlin Liliekvist är projektledare på avdelningen Vattenutveckling inom Trollhättan Energi AB och har tillsammans med ett team lett utredningsarbetet.

- Innan vi började med röktesterna hade vi konstaterat att det var ett konstant vatten-flöde i vissa delar av ledningsnätet, men vi visste inte varför.  Genom Pollex Röktest fick vi en snabb bild av anslutningarna i de områden vi ville undersöka, och vi fick också mer information än vad vi hade förväntat oss. I vissa äldre ledningar fanns det exempelvis hål som bidrog till problemen. En viktig anledning till att vi valde Pollex var att vi satte mycket hög prioritet vid att få en bra dokumentation och att dessutom få in den i VA-banken. Min uppfattning är att Pollex rutiner för dokumentation är bättre jämfört med andra alternativ på marknaden, och det har ett stort värde att vi får en samlad bild av alla kontrollerade anslutningar på ett gemensamt ställe som alla behöriga har tillgång till. Dessutom förenklas vår informationsservice till alla berörda fastighetsägare, avslutar Jakob Sahlin Liliekvist på Trollhättan Energi.

Här kan du läsa mer om Pollex tjänst ”Kontroll av felkopplingar”.

Här kan du läsa relaterat material och inlägg.