Hur kan kommuner som inte väljer schaktfritt rankas som duktiga miljökommuner?

Simrishamns kommun hamnade på plats 61 när Sveriges ledande miljötidning i somras rankade landets bästa miljökommuner. Rankingen bygger på en enkät med över trettio frågor. En fråga fanns dock inte med; Bidrar er kommun till minskade CO2-utsläpp genom att välja schaktfria metoder vid renovering av ledningsnätet? Hade den gjort det är jag övertygad om att Simrishamn hamnat betydligt högre i rankingen. Simrishamn har nyligen genomfört ett projekt där en fem kilometer lång vattenledning förnyats med vår schaktfria metod. Eftersom man med den sparar cirka 100 kilo CO2/meter* var Simrishamns besparing cirka 500 ton CO2 eller årsförbrukningen för drygt 150 personbilar. Två graders temperaturökning är vad vår jord klarar av på lång sikt. Temperaturen stiger dock snabbare än så på grund av utsläpp av växthusgaser. Det är också därför EU tagit beslut om att växthusgaserna måste minska med 20 procent fram till år 2020. För att lyckas med det måsta vi alla hjälpa till genom att förändra vårt sätt att leva och även hur vi bedriver verksamheter. Det gäller även kommuner! Varje beslut som bidrar till minskade utsläpp är ett litet steg mot målet.

Förnyelsetempot i ledningsnäten måste öka och fortsätter man att välja traditionell schaktning blir också den negativa miljöpåverkan större. Idag investeras det årligen cirka 2 miljarder kronor i ledningsförnyelse. Den summan förväntas att gradvis öka 3-4 ggr de närmaste 25 åren. Det innebär att koldioxidutsläppen och annan negativ miljöpåverkan kommer att öka, schaktgroparna att bli ännu fler liksom störningarna för trafikanter, boende och företagare. Detta om de traditionella metoderna för att renovera ledningsnät (”vi gräver och lägger ner nytt”) får fortsätta att dominera. 

Visserligen satsas en del av de nämnda två miljarderna på schaktfritt. Det är ändå förvånansvärt att övergången till miljövänliga metoder går så långsamt. Frågan jag ställer mig är; Ska kommuner som inte väljer schaktfritt som metod där det är mest motiverat kunna rankas som duktiga miljökommuner? För mig är svaret självklart; Nej!

Jag menar givetvis inte att det schaktfria ska vara allenarådande och det kan det heller inte vara, men kravet bör vara att kommunerna har en strategi för att välja rätt förnyelsemetod på rätt ställe när det är dags för förnyelse. Kan vi bara komma dit har mycket vunnits ur miljösynpunkt.

Idag tas ofta beslut utan någon som helst analys av vad som är den bästa metoden (inte ur ekonomisk synpunkt och ännu mindre ur miljösynpunkt) och då blir valet ofta det traditionella schaktalternativet eftersom det är så man ”alltid gjort”. En reflektion är också att en tidning som tar ansvar för att ranka landets bästa miljökommuner bör väga in kommunernas strategier och metodval vid ledningsförnyelse i enkäterna och rankingen. Så stor betydelse för miljön har dessa frågor att det egentligen är en självklarhet. För oss som arbetar med schaktfritt blir det en utmaning att se till att det blir så!

Jag tog Simrishamn som ett exempel för att visa miljöbesparingspotentialen med schaktfritt. Med tanke på det stora förnyelsebehovet i det svenska ledningsnätet (70 000 km långt) tycker jag att de schaktfria metoderna måste få mer uppmärksamhet, även vid rankingen av miljökommuner.

Det är med stort intresse jag tittar igenom det 30-talet frågorna i enkäten som alltså är ganska omfattande. Här får kommunerna svara på mycket. Från om de har ett politiskt antaget miljöprogram till om de har definierade klimatmål och om de tillämpar miljökrav vid upphandlingar. Frågor finns också om kommunen har en köttfri dag i veckan i minst hälften av kommunens matserveringar, och om man försöker minska koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter.

Spännvidden på enkätfrågorna är alltså stor. Efter en genomläsning kan jag bara konstatera att vi på Pollex och den bransch som företräder schaktfria metoder vid förnyelse av det svenska ledningsnätet inte lyckats nå ut med vårt miljöbudskap. Att en fråga om en köttfri dag i veckan ingår i enkäten men inte en om kommunerna väljer det bästa miljöalternativet vid ledningsförnyelse är ett tydligt besked om det. Ändå är miljöargumenten för de schaktfria metoderna så oerhört tunga, och tyngre blir de framöver.

Mattias HöglundAv Mattias Höglund, vd Pollex AB

* Källor: Tyréns CO2-snurra samt förbrukningsdata från www.naturvardsverket.se, www.scb.se,  www.lfv.se, www.transportstyrelsen.se