Kungälvs kommun tecknar ramavtal med Pollex i långsiktig satsning på spolning av vattenledningsnätet

För Kungälvs kommun är det självklart att erbjuda de drygt 42 000 kommuninvånarna dricksvatten av hög kvalitet. Kommunens vatten är så bra att klorering inte är nödvändigt och dricksvattnet får nästan alltid högsta betyg enligt de krav som ställs av Statens Livsmedelsverk. Som ett led i satsningen på vattenkvalitet har Kungälvs kommun tecknat ett treårigt ramavtal med Pollex AB om luft- och vattenspolning av stora delar av vattenledningsnätet.  Syftet med den schaktfria spolningen är att ytterligare förbättra vattenkvaliteten och att förebygga problem med missfärgat vatten. En blandning av luft- och vatten tas ut ur en brandpost. I det här fallet nästan rent vatten mot slutet av spolningen.

Ramavtalet tecknades under hösten och för Pollex innebär samarbetet med Kungälvs kommun att det sannolikt blir ett av de största luft- och vattenspolningsprojekten någonsin. Kommunen har totalt cirka 150 000 meter vattenledningar. Hur stor del av ledningsnätet som ska spolas är inte bestämt men i en första etapp genomför Pollex luft- och vattenspolning av cirka 40 000 meter i centrala Kungälv.

Pollex schaktfria metod för spolning är ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt att ta bort slam, sediment och beläggningar från vattenledningar.  Metoden är också ett effektivt sätt att få bort bakterier och parasiter som kan utgöra ett hot mot vattenkvaliteten. En viktig fördel med den skonsamma tekniken är att den biofilm som finns i ledningar och bidrar till vattnets kvalitet inte skadas.

Christoffer Johansson arbetar med försäljning på Pollex och han hoppas att många fler kommuner ska ta efter Kungälvs kommun och upprätta långsiktiga spolplaner.

Det är roligt med en kommun som satsar så mycket på vattenkvalitet. Ofta får vi uppdrag när man väl upptäcker missfärgningar och andra problem. Då är det som regel kortare ledningssträckor som spolas. I uppdraget för Kungälvs kommun är det mycket mer inriktat på att förebygga och säkerställa att vattenkvaliteten ligger kvar på en redan hög nivå. Vår rekommendation är annars spolning vart femte till tionde år beroende på kvaliteten på ledningsnätet och vattnet, säger Christoffer.

Pollex metod för luft- och vattenspolning innebär att ledningssträckan stängs av från det omgivande nätet. Via en brandpost leds sedan tryckluft in som blandas med vattnet i rören. Detta skapar en kraftig turbulens genom ökad hastighet vilket gör att lösa beläggningarna i rören lossnar och tillsammans med slam, sediment och bakterier spolas ut vid ett avtappningsställe. Spolningen fortsätter tills ledningen är ren från partiklar vilket kontrolleras genom mätning.

Göran Bengtson på Pollex är ansvarig utförare för projektet i Kungälvs kommun och han berättar att ett spolprojekt innebär mycket mer än det rent praktiska arbetet med själva spolningen.

Den första delen av projektet har gått riktigt bra. Vi började med att projektera uppdraget noggrant och upprätta spolplaner. Detta gör att vi minimerar eventuella störningar i ledningsnätet och även för de boende. En viktig del av vårt uppdrag är också att informera alla som berörs av spolningen några dagar i förväg. Att Kungälvs kommun satsar på bra informationen på kommunens hemsida har också bidragit till att arbetet går smidigt, avslutar Göran.

 

För mer information kontakta: