Stort projekt för Pollex när Norrlandets nya VA-nät provtrycktes och Polly-Pig-rensades med Pollexmetoden

Den 19 april var en speciell dag för många fastighetsägare på Norrlandet i Gävle som är ett viktigt utvecklings- och skärgårdsområde för hela regionen. En VA-utbyggnad som startade våren 2014 var då klar och Norrlandet har nu en ny VA-infrastruktur med drygt 14 kilometer ny vattenledning och mer än 10 kilometer avloppsledningar. Med Pollexmetoden har vi i etapper provtryckt och Polly-Pig-rensat de nya ledningarna. Vattenledningarna har också klorerats och Pollex har även haft ansvar för den avslutande vattenprovtagningen. polly-pig-rensning

”Vi hade ett väldigt bra samarbete med Pollex under hela projektet”

I etapp ett hade företaget Strabag huvudansvar för arbetet med den nya huvudvattenledningen och byggnationen av åtta pumpstationer. Men det var Markax i Gävle som utförde arbetet på uppdrag av Strabag. Johan Berminge är projektledare på Markax och kan berätta om ett bra samarbete med Pollex medarbetare.

Vi fick stort förtroende för Pollex personal på fältet som verkligen är duktiga och kunniga i den metod företaget använder för att provtrycka och rensa ledningsnät. Något som var extra positivt var det fina samarbetet med vår egen specialist på tryck- och rensningsmetoder. Kombinationen blev riktigt bra och de arbetade nära varandra under hela projektet, berättar Johan.

Liksom i många andra projekt där Pollex med Pollexmetoden provtrycker och Polly-Pig-rensar ledningar har Andreas Bennsten varit den som lett arbetet ute på fältet. Med mer än tio års erfarenhet av metoden är Norrlandet ett i raden av alla de projekt där Andreas kunskap som metodspecialist varit viktig.

Visst var det ett stort projekt med långa ledningssträckor och olika dimensioner, men allt flöt på bra. Vid några tillfällen visade provtryckningen att det fanns saker som behövde åtgärdas men så är det nästan alltid vid lite större projekt. Något jag verkligen tycker är positivt är att Gästrike Vatten i samband med projektet lyft fram vattenkvalitet som något viktigt. Att vi med Pollexmetoden kan hjälpa till att säkerställa kvaliteten är roligt och infrastrukturprojektet på Norrlandet tycker jag är en bekräftelse på att vi ligger långt fram med vår metod och den teknik vi använder, avslutar Andreas.

På Pollex var det Heléne Gustafsson som hade en nyckelroll innan det blev klart att Pollex skulle få uppdraget att provtrycka och rensa. Heléne började hos oss i maj 2015 och Norrlandet blev ett av hennes första projekt. Ett stort sådant men Heléne tycker om utmaningar.

Det är ofta en ganska komplex process att ta fram offerter till så här stora projekt och det är en utmaning som jag gillar. Jag tycker också om att ha rollen som bollplank under anbudsarbetet och givetvis hoppas jag att det hjälpte oss att få projektet, säger Heléne med ett leende.

Bakgrund om projektet

Gästrike Vatten har byggt ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp  från Engeltofta till Harkskär. Satsningen har genomförts för att trygga en långsiktig hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till både hälsa och miljö. Det finns mer än 850 fastighetsägare på Norrlandet och det nya VA-nätet säkerställer ett dricksvatten med bra kvalitet och en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans.

Projektet har haft hög prioritet då allt fler sommarhus omvandlats till permanentboende vilket lett till att stugornas egna brunnar och avlopp inte räckt till för ett modernt hushåll. Det har också funnits en stark vilja att förhindra övergödning och föroreningar i marken som kan leda ut i Östersjön. Som en del av infrastrukturprojektet har Gävle Energi byggt nya elledningar och dragit fiber för bredband.

VA-projektet har kostat drygt 250 miljoner kronor och utbyggnaden har genomförts i fyra etapper. Den första etappen av projektet genomfördes under 2014 och omfattade huvudledningsnätet med tryckstegringar för att leverera dricksvatten till alla fastigheter samt pumpstationer för att leda avloppsvattnet till ett reningsverk. I de övriga etapperna har områdesledningar byggts ut till bland annat sommarstugor på några öar. Anslutningarna av fastigheterna sker stegvis och under 2017 beräknas alla ledningar vara klara för anslutning. Projektet har varit krävande då det handlar om byggnation i skärgårdsmiljö med komplexa markförhållanden och känsliga natur- och kulturvärden.