Pollex AB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten VA AB om schaktfri ledningsrenovering

Stockholm Vatten VA AB har tecknat ett treårigt ramavtal med Pollex AB i Nödinge som ensam utförandeentreprenör för schaktfri renovering av vattenledningar med formpassade rör av PE (polyeten). Avtalet sträcker sig fram till 2017 med möjlighet till en förlängning på maximalt två år. Stockholm Vatten VA AB är ett dotterbolag till kommunkoncernen Stockholm Vatten AB och ansvarar för ett ledningsnät som omfattar 220 mil vattenledningar och 310 mil avloppsledningar. Indragning av formpassat rör i en gammal ledning. Den nya PE100-ledningen sluter helt tätt mot det gamla rörets insida.

De objekt som kan bli aktuella för ledningsrenovering med formpassade rör är belägna i Stockholm stad, Huddinge kommun och Stockholm Vattens vatten- och reningsverk. Schaktfri ledningsrenovering med formpassade rör innebär att nya PE-rör i dimensioner på upp till drygt 400 mm dras in i de gamla ledningarna. Det ramavtal som tecknats innebär att Pollex metod egeliner® kommer att användas vid renovering av vattenledningar i många olika dimensioner. Metoden gör det möjligt att få ett helt nytt rör i äldre ledningar som inte behöver grävas upp och läggas om.

PE-röret är termomekaniskt deformerat och vikt när det dras in i det befintliga röret. Utvidgningen och formpassningen till det gamla röret sker sedan med hjälp av ånga och tryck och det är aktiveringen av minneseffekten i det vikta PE-röret som gör att det får tillbaks sin ursprungliga diameter och runda form. Röret ligger sedan an mot det gamla röret som ett oberoende statiskt stabilt rör.

Pollex metod för ledningsrenovering med formpassade PE-rör har tidigare använts vid renovering av Stockholm Vattens ledningsnät. Mattias Höglund som är VD på Pollex AB ser ramavtalet som en bekräftelse på att företagets marknadsposition är stark och att de metoder som företaget erbjuder för schaktfri ledningsförnyelse blir allt mer etablerade.

Stockholm Vatten är som ansvarig för Stockholm stads vattenförsörjning Sveriges ledande vattenaktör och genomför renoveringsprojekten med stort fokus på vad som är bäst både för miljön och kunderna. Företaget ligger mycket långt fram när det gäller att förnya ledningsnäten med olika schaktfria metoder och att man valt oss som utförandeentreprenör och vår metod för renovering med formpassade rör är givetvis oerhört glädjande och viktigt för oss, säger Mattias Höglund.

Lars-Åke Lyckhult på Stockholm Vatten menar att fördelarna med de schaktfria metoder som erbjuds idag är stå stora att de är förstahandsvalet vid många renoveringsprojekt.

Metoderna har utvecklats mycket tekniskt sedan de introducerades på marknaden och de är samtidigt fördelaktiga såväl ekonomiskt som miljömässigt. En bra renoveringsmetod har dessutom lång livslängd och är lätt att underhålla för driftpersonalen.En viktig fördel vid renovering med formpassade rör är också att metoden är snabb vilket i kombination med ett minimalt behov av schaktning gör att störningarna för omgivningen blir små, avslutar Lars-Åke Lyckhult.