Pollex vision är att varje svensk kommun har med schaktfri ledningsförnyelse i sina miljöplaner

Många svenska kommuner upprättar ambitiösa miljöplaner och det tycker vi på Pollex är bra. En genomgång av hur några kommuner beskriver sina miljösatsningar visar samtidigt att vi har en utmaning när det gäller att öka kunskapen om miljöfördelarna med schaktfri ledningsförnyelse. ”All upphandling ska ske utifrån ett miljö- och hållbarhetspespektiv” står det i en kommuns miljöplan. Samma kommun berättar om en ambitiös VA-plan för utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet de närmaste 20-30 åren. Målet med planen är att göra största möjliga miljö- och hälsovinst och samtidigt vara så kostnadseffektiva som möjligt. Det konstateras att bättre hälsa och miljö är de viktigaste vinsterna med ett välplanerat VA-system. Många kommuner lägger ett liknande miljö- och hållbarhetskrav på sina ledningssystem för vatten och avlopp. Det vi på Pollex vill arbeta för är att liknande hållbarhetskrav även läggs på de metoder som väljs vid förnyelse av ledningsnäten. Den negativa miljöpåverkan som det innebär att gräva upp äldre ledningsnät och sedan lägga nya är så stor att det förvånar att inte fler kommuner reagerar och agerar!

Varje ledningsmeter som förnyas med schaktfritt innebär en besparing på minst 50 kilo CO2

Schaktfri ledningsförnyelse, formpassade rör, schaktfritt, co2, utsläpp, miljöplaner, hållbarhet, upphandling

”Transporterna står idag för knappt en tredjedel av våra samlade koldioxidutsläpp”, skriver en kommun som vill hjälpa kommuninvånarna att leva klimatsmart och orsaka så lite utsläpp som möjligt.  I den kommunen satsas det därför mycket på nya cykelvägar, och det är också bra. Skulle denna kommun även satsa på att förnya ledningsnätet med schaktfri ledningsförnyelse, där denna metod är det bästa valet, skulle den positiva miljöeffekten bli ännu mycket större. Varje ledningsmeter som förnyas med schaktfritt innebär en besparing på minst 50 kilo CO2 jämfört med traditionell grävning. Är inte det en siffra som fler bör ta till sig? Det tycker vi på Pollex. Under 2014 renoverade vi många kilometer ledningar med våra schaktfria metoder vilket betyder många ton i minskade koldioxidutsläpp (motsvarande över 100 varv runt ekvatorn med bil!)

Det råder idag ett 80/20 förhållande vid valet av teknik vid ledningsförnyelse. I 80 % av projekten väljs traditionell grävning. Endast 20 % förnyas med schaktfritt. Vår ambition är att vända på förhållandet. För att lyckas med det måste vi få ett bredare hållbarhetskrav som inte bara omfattar att vi värnar om naturen och omvärlden och skyddar den från onödiga utsläpp och negativ miljöpåverkan från VA-system. Hållbarhetskravet måste också innebära att det i större utsträckning tas hänsyn till den negativa miljöpåverkan det innebär att inte välja schaktfritt. Det är också därför Pollex arbetar med visionen att alla kommuner ska ha med schaktfri ledningsförnyelse i sina miljöplaner. Ett sådant löfte finns ju faktiskt redan hos de kommuner som har bestämt sig för att all upphandling ska ske utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv!

Samtidigt inser vi att det krävs ännu mer information från oss till kommunerna för att göra 80/20 till 20/80. Pollex kommer därför att på olika sätt arbeta ännu hårdare för att öka kunskapen om de schaktfria teknikernas miljöfördelar.  Är du nyfiken på att redan nu lära dig mer om miljöfördelarna är det bara att klicka här.

Mattias Höglund, pollex, vd, ceo, schaktfritt

Mattias Höglund

VD, Pollex AB