Rätt kompetensmix och samarbetsmodell gav lyckat projekt när Simrishamn förnyade viktig råvattenledning

I maj avslutades projektet med att renovera en fem kilometer lång råvattenledning i Simrishamns kommun. Ledningen går från Rörums vattenverk till Baskemölla och det är med Pollex schaktfria infodringsteknik som den gamla ledningen från början av 70-talet förnyats. Nya polyetenrör med 400 mm diameter har dragits in i den gamla ledningen.  Metoden innebär alltså att den gamla ledningen ligger kvar och påverkan på miljön i kommunens skyddsvärda områden har därför minimerats. Projektet betecknas som mycket lyckat av alla som varit engagerade. Inte minst betonas betydelsen av ett nära och konstruktivt samarbete och den breda kompetensmixen. Äppelodlingarna kunde lämnas helt orörda tack vare den schaktfria tekniken.

Pollex har varit totalentreprenör för projektet som är ett av företagets största någonsin när det gäller schaktfri ledningsförnyelse med infodring.  Hans Andreasson som är teknikchef hos Pollex berättar att projektet varit indelat i tio delsträckor med längder på upp till 750 meter.  Arbetet har varit intensivt från det att projektet startade i januari i år fram till slutbesiktningen i maj.

Visst har vi ställts inför en del tekniska utmaningar men de har vi löst och allt har gått smidigt, mycket tack vare den positiva dialogen mellan alla inblandade. Det har varit ett nära samarbete med en stor öppenhet och det ger den drivkraft som behövs i ett så här stort projekt. Alla har gjort ett fantastiskt jobb och jag vill lyfta fram VA-gruppen i Höör som varit en viktig partner för oss genom hela projektet och bland annat ansvarat för arbetsledning, schaktning, trafikavstängningar och svetsning av polyetenrören, säger Hans.

Hos Simrishamns kommun har Magnus Mårtensson som VA-ingenjör haft en viktig roll i projektet. Kommunen valde Pollex schaktfria metod då den bedömdes vara det bästa alternativet praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt. Ett viktigt mål var också att minimera påverkan för berörda fastighetsägare och kommuninvånare.

Med facit i hand kan vi konstatera att förnyelsen av den gamla ledningen gick precis så smidigt som vi hoppades. Arbetet flöt på fint utan några klagomål från allmänheten och det känns väldigt bra att vi nu har en råvattenledning som fått en livslängd som sträcker sig i alla fall hundra år framåt.

Endast små punkt schakter krävs för att föra in den nya ledningen i den gamla. Här dras 750 m ny ledningen in i ett svep via en vinsch i andra ändan.

Rätt mix av kunskap ger bra lösningar

Projektet inleddes egentligen under förra året när en avdelning inom Sweco genomförde en förstudie. När Pollex påbörjade arbetet i början av 2014 var det Patrik Nordén på Sweco Environments kontor i Kristianstad som fick rollen som byggledare och kontrollant. Patrik pekar på den mix av kunskap hos alla involverade som en viktig faktor till ett lyckat projekt.

I ett så här omfattande projekt är det viktigt att snabbt hitta bra lösningar under projektets gång. För att lyckas med det krävs det en bred och bra kompetensmix, och en vilja att också hitta de bästa lösningarna när det uppstår problem. När alla har den inställningen blir det så bra som i Simrishamnsprojektet, säger Patrik.

Samverkan, planering och framförhållning var en viktig del i det lyckade projektet.

Sweco är engagerat i många projekt som rör både förnyelseplanering och ledningsförnyelse av äldre VA-nät. På VA-mässan i Jönköping (30 sept – 2 okt) kommer Sweco Environment att hålla en föreläsnin g med rubriken ”Ledningsförnyelse – hur startar man ett långsiktigt arbete?”.  (Givetvis finns Pollex med som utställare, monter B 03:110). Patrik Nordén menar att frågan om ledningsförnyelse är högaktuell och att många fler kommun bör ta initiativ och agera proaktivt på samma sätt som Simrishamns kommun.

Det finns stora samhällsvinster med schaktfria metoder och visst är det så att många kommuner ligger efter i sin ledningsförnyelse. Jag tror inte att alla är medvetna om att man har en puckel framför sig och att livslängden håller på att gå ut för många VA-nät. Samtidigt är det allt fler som förstår att det är viktigt att vårda och underhålla ledningsnäten och att de schaktfria metoderna både är ett smart, hållbart och ekonomiskt sätt attlösa kommande VA-utmaningar på, avslutar Patrik Nordén.