Triss i certifiering!

Pollex har haft några riktigt intensiva certifieringsveckor, och med mycket lyckat resultat. Vi har blivit omcertifierade för ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) och har även blivit arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Certifieringarna är viktiga för oss på Pollex, men också för våra kunder. Att vi är trippelcertifierade gör oss till en ännu starkare leverantör och samarbetspartner.

Våra kunder ska alltid vara trygga i att våra leveranser lever upp till högt ställda krav och att vi har alla de processer och system som krävs för att vara en kvalitetsledande leverantör. Det var med den målsättningen vi blev ISO-certifierade för ett antal år sedan. Genom att vi nu även är arbetsmiljöcertifierade har vi fått ett kvitto på att vi inom Pollex tänker och gör rätt och det är positivt både för våra medarbetare och kunderna. Men, arbetet slutar inte här. Nu ska vi fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra och effektivisera våra processer, säger Pollex VD Mattias Höglund.

Det var under slutet av mars och mitten av april som revisionerna för de olika certifieringarna genomfördes av företaget Svensk Certifiering. Varje år genomförs revisioner av ISO 9001 och ISO 14001, och vart tredje år är det dags för omcertifieringar som i princip är lika krävande som när ett företag ska få sin första ISO-certifiering.  Att omcertifieringarna kunde genomföras med bara några mindre avvikelser glädjer Michael Sandlund på Pollex som förutom att vara vår Produktionschef Underhåll också är kvalitets- och miljöansvarig.

Vi har ett stort engagemang för kvalitets- och miljöfrågorna och ständiga förbättringar är ett självklart mål för oss. Det innebär också att vi hela tiden arbetar med våra interna processer runt  kvalitet och miljö vilket underlättar när det är dags för både årliga revisioner och de omcertiferingar som sker vart tredje år, säger Michael.

iso

Alla är delaktiga i arbetsmiljöarbetet

ISO 9001 och ISO 14001 är viktigt, men Michael vill ändå lyfta fram arbetsmiljöcertifieringen enligt OHSAS 18001 lite extra. OHSAS 18001 är en internationell teknisk specifikation för arbetsmiljöledningssystem och OHSAS är en förkortning för Occupational Health and Safety Assessment Specification.

Även i arbetsmiljöarbetet vill vi fortsätta att förbättra våra processer. Nu har vi bra och kontrollerade rutiner och hjälpmedel, och vi har också tydliga mål för det fortsatta arbetet. Vi har också lagt grunden för en mer effektiv ledning och styrning samt bättre kontroll av risker. Alla på Pollex blir också mer delaktiga i  arbetsmiljöarbetet och det är viktigt. Det betyder en ökad trygghet och att vi får en ännu mer utvecklande arbetsmiljö där man verkligen trivs, förklarar Michael.

Att arbetsmiljöcertifiering är ett bör-krav hos allt fler kunder visar också hur viktiga arbetsmiljöfrågorna är. Michael avslutar med att betona arbetsmiljöcertiferingens betydelse för Pollex medarbetare ute på fältet.

Ett av de viktigaste områdena har varit arbetsmIljön för vår personal ute på fältet. Vi har alltid satt säkerheten främst och alla vet att de ska använda hjälm, skyddskläder och säkerhetsutrustning. Skillnaden nu är att allt vi gör i varje del av ett projekt finns dokumenterat i vårt ledningssystem och hela företaget har fått en mer uppdaterad syn på arbetsmiljöfrågorna. Alla är också involverade på ett mer strukturerat sätt och det gör att vi framöver kan driva viktiga frågor mer systematiskt och med engagemang från samtliga medarbetare.