Intressant om offentlig upphandling

Vi på Pollex vill även jobba för att få till en förnyelse inom upphandlingsområdet med en ökad närhet och en tätare dialog mellan upphandlare och leverantör. Det är något vi alla vinner på! I början av maj anordnades i Stockholm seminariet ”I medborgarnas tjänst - konferens för dig som vill utveckla offentlig sektor”. Ett av seminariepassen hade rubriken ”Strategisk offentlig upphandling”. Eftersom vi på Pollex ofta är engagerade i många kommunala upphandlingar var det med stort intresse jag läste om seminariet där ett par av föreläsarna var Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket, och Magnus Arnek som är sekreterare i Upphandlingsutredningen.

Både Sjöblom och Arnek ritade upp en framtid som kan innebära betydande förändringar av dagens rutiner och riktlinjer för offentliga upphandlingar. Mycket av det som diskuterades gjorde mig riktigt glad exempelvis detta uttalande från generaldirektören;

 Det är viktigt att alltid väga in kvalitet, miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra aspekter vid upphandlingar. Skattefinansierade organisationer bör alltid eftersträva att få ut bästa möjliga värde för de resurser de har till sitt förfogande, och bästa värde är inte alltid lägsta pris. Det handlar om att ställa krav på rätt sätt för att sammantaget få ut bästa möjliga värde. Inte bara pris utan också kvalitet, miljöpåverkan och sociala aspekter måste vägas in.

Livscykel- och miljöperspektiv ger vinna-vinna lösningar!

Eftersom alla på Pollex står på barrikaderna och kämpar för att miljöaspekterna ska få större genomslag vid val av metod för renovering av ledningsnät får vi extra energi av generaldirektörens ord. Det får vi också av Upphandlingsutredningens slutbetänkande som lades fram förra året och som Arnek redogjorde för under seminariet. (Detta är intressant läsning, jag hoppas betänkandet når ut till många!)

Betänkandets rubrik antyder vad det handlar om; ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”. I ett 640 sidor långt betänkande hittar jag den här rubriken: ”Offentlig upphandling ur ett livscykelperspektiv – ett sätt att minska kostnaderna och främja miljön”.  Det som sedan följer gör att förhoppningar väcks om att vi på lite sikt får se en förnyelse av hur upphandlingsprocessen ser ut idag. För jag är nog inte ensam om att efterlysa en förändring(?). Så här står det:

Det har länge funnits en tendens i offentlig upphandling att fokusera på inköpspris trots att drift- och underhållskostnaderna många gånger utgör väl så stora kostnadsposter i en budget. Ett högre pris kan i ett totalkostnads- eller livscykelperspektiv löna sig genom lägre underhållskostnader och längre livsländ. Inom området miljöanpassad upphandling kan man genom att anlägga ett livscykelperspektiv både spara pengar och minska miljöbelastningen d.v.s. generera s.k. vinna-vinna-lösningar.

Dags att gå från ord till miljöpositiv (upp)handling!

Nu är det bara att hoppas att betänkandet och Konkurrensverkets arbete inom upphandlingsområdet ger effekt. Jag inser att det är en kanske lång förändringsresa vi har framför oss, men jag är ändå väldigt glad att det har påbörjats en debatt kombinerat med konstruktiva förändringsförslag. Sedan måste givetvis även vi som leverantör ta vårt ansvar och hjälpa till.

Ett exempel är att exempelvis upphandlingsenheterna inom kommunerna kan ta kontakt med oss och andra leverantörer av schaktfria metoder för att samla in information och lyssna på våra erfarenheter. Vi hjälper gärna till och jag menar att kommunerna måste våga ta kontakt inför en upphandling utan att känna en rädsla för att man binder upp sig till en tänkbar leverantör. Kontakta flera leverantör! Vi inom branschen har massor av kunskap vi kan bidra med och en öppen dialog tror jag är det bästa sättet för att vi ska gå från ord till en mer miljöpositiv (upp)handling när vi diskuterar det svenska VA-nätet.

Det finns ytterligare ett viktigt skäl till varför det skulle vara positivt med en större öppenhet från upphandlingsenheterna. Vi vet att det på många håll saknas tillräcklig kunskap om metoderna för schaktfri ledningsförnyelse. Resultatet blir tyvärr upphandlingar med tekniska brister vilket ger negativa effekter både för beställare och entreprenörer (felaktig eller missvisande värdering av olika poster, missnöje hos beställare som inte får den leverans man trodde sig få etc).

Även vi på Pollex vill jobba för att få till en förnyelse inom upphandlingsområdet med en ökad närhet och en tätare dialog mellan olika parter. Vi vinner alla på det!

 

Mattias Höglund vd, Pollex AB