Välbesökt Inspirationsdag om angelägna vattenfrågor

För att uppmärksamma årets Världsvattendag arrangerade Pollex AB tillsammans med Ale kommun och organisationen WaterAid den 11 april en Inspirationsdag om vattenfrågor vid Pollex huvudkontor i Nödinge. Arrangemanget genomfördes med målsättningen: ”Några timmar som kommer att förändra din syn på vatten”. Det stora antalet besökare från bland annat näringsliv och kommunala sektorn fick också lyssna till föredrag som gav en bred bild av angelägna vatten- och avloppsfrågor ur såväl ett svenskt som ett globalt perspektiv. I Sverige tar vi bra dricksvatten och avloppssystem som något självklart. För bara drygt hundra år sedan var det inte så. I beskrivningar av tillståndet i Sverige vid 1900-talets början används ibland uttrycket ”lortsverige”. Rent dricksvatten och fungerande avlopp var få förunnat. I dag är situationen annorlunda men istället brottas många svenska kommuner med problem i form av snabbt åldrande vatten- och avloppsnät.

I många länder runt om i världen är situationen som den var i Sverige för hundra år sedan.  Varje dag dör mer än 2 000 barn runt om i världen (ett barn var 40:e sekund) på grund av smutsigt vatten och bristande sanitet. 750 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Resultatet blir en ond cirkel av fattigdom och sjukdom och samhällen där invånarna får ägna stora delar av sina dagar åt att hämta vatten ur avlägsna källor istället för produktivt arbete och studier.

Efterlyser ökad kunskap och en bredare dialog

I Sverige finns det också något av en ond cirkel. Många kommuners brist på långsiktighet när det gäller nödvändiga renoveringar av vatten- och avloppsnäten skapar ständigt återkommande problem.  Mattias Höglund som är VD för Pollex AB hoppas att Inspirationsdagen ska kunna bli ett återkommande arrangemang. Han anser också att det är ett arrangemang som behövs då det är viktigare än någonsin att öka kunskapen om, och intresset för, ett område som är en viktig men kanske också bortglömd del av vår samhälls- och infrastruktur.

-  Vi är givetvis glada att dagen blev så välbesökt och jag tror också att många både fick värdefull information och kanske också en bredare syn på vatten- och avloppsfrågorna. Min uppfattning är att vi måste få igång en bredare debatt här i Sverige och mer kritiskt granska en del av vår infrastruktur som får alldeles för lite uppmärksamhet. Vi står inför en situation där många kommuner kommer att få ständigt återkommande problem på grund av eftersatta VA-nät. Det är viktigt att agera nu och inte putta på problemen så att en kommande generation får stå för kostnaderna och drabbas av en försämrad vattenkvalitet.  Okunnigheten om de metoder som finns att med schaktfri teknik förnya ledningsnäten är fortfarande stor. Det vill vi från Pollex sida ändra på, men vi vill också bidra till att öka dialogen mellan den privata och offentliga sektorn samt engagemanget för vatten- och sanitetsfrågor ur ett bredare globalt perspektiv, säger Mattias Höglund.

Från Ale kommun medverkade bland annat kommunens hållbarhetsexpert Annika Friberg och kommunens stadsarkitekt Magnus Blombergsson som även är chef för kommunens plan- och bygglovsverksamhet. Ale kommun har som ambition att växa med 400 personer per år och Blombergsson berättade om flera trender som påverkar kommunens arbete med vatten- och avloppsfrågorna. Två sådana trender är en ökad urbanisering och de pågående klimatförändringarna.

Blombergsson berättade om hur kommunen tillämpar en ”planera-smart-strategi” som bland annat innebär att man lägger stor vikt vid att dimensionera rörsystemen rätt exempelvis med tanke på ett ökat antal kommuninvånare. Ale kommun har också som ambition att reducera  CO2-utsläppen i samband med exempelvis anläggningsentreprenader och Annika Friberg såg en möjlighet att göra det bland annat genom en utökad användning av schaktfria metoder.

Cecilia Chatterjee-Martinsen som är generalsekreterare för välgörenhetsorganisationen WaterAid lyfte sedan över Inspirationsdagens deltagare till ett helt annat perspektiv. Av de ca 750 miljoner människor som idag lever utan rent dricksvatten återfinns nästan hälften i Afrika söder om Sahara. I de länder som berörs avbryter många flickor sina utbildningar därför att det inte finns toaletter på skolorna.  Istället för att ägna sin tid åt arbete tvingas också många familjer att lägga en stor del av dagarna på att hitta och bära hem vatten.

WaterAids vision är att förändra människors liv genom tillgång till vatten och sanitet, och Chatterjee-Martinsens budskap om att ”innan alla får bredband måste alla få rent vatten” kanske också har påverkat fler än deltagarna på Inspirationsdagen. Den svenska regeringen beslutade nämligen den 11 april att fram till år 2017 göra satsningar på totalt 1,6 miljarder kronor* i bistånd för att förbättra tillgång till vatten, sanitet och hygien världen över.

Kan Oslo kommun bli ett föredöme för svenska kommuner?

Inspirationsdagen hos Pollex i Nödinge avslutades med att Mattias Höglund informerade om olika schaktfria tekniken och dess fördelar, exempelvis miljöfördelar med upp till 60 % mindre CO2-ustläpp jämfört med traditionella renoveringsmetoder som innebär mycket grävning, samt ett uppmärksammat innovationsprojekt i Oslo. Oslo kommun har tagit beslut om att fördubbla förnyelsetakten av ledningssystemen och att så mycket som 70% av förnyelsen ska ske med schaktfria tekniker.

Projektet har fått uppmärksamhet genom det engagemang som visats från politiskt håll, men också för att kommunen har en uttalad ambition att samarbeta med leverantörer och även ge bidrag till en nödvändig teknisk utveckling.  Ett teknikområde som står i fokus är att utveckla nya lösningar som gör det möjligt att genom schaktfri teknik ansluta fastigheter till gatornas ledningssystem. De beslut som tagits av Oslo kommun innebär med stor sannolikhet att man inte bara kommer ikapp utan också går om många svenska kommuner i förnyelsetakt. Mattias Höglunds förhoppning är att man från Sveriges sida uppmärksammar projektet och drar lärdomar om hur exempelvis nya samarbetsformer kan bidra till att öka förnyelsetempot i det svenska ledningsnätet.

För mer information kontakta:

Mattias Höglund, VD, Pollex AB. Tel 0705-98 30 87, e-mail: mattias.hoglund@pollex.se